top of page

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Perfectly Bold. Door deze website te bezoeken en/of gebruik te maken van de service ga je akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hier staan beschreven. Neem bij vragen contact op via suzanne@perfectlybold.nl.

 

1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

1.2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.4. Dag: kalenderdag;

1.5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

1.6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt

voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

2 – Identiteit van de ondernemer

Het bedrijf Perfectly Bold is gevestigd aan de

Orteliusstraat 346-1

1056 PT Amsterdam

suzanne@perfectlybold.nl

+31 650587601

KVK 62301497

BTW NL001151013B71

 

3 - Privacyreglement

Alle door jou ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van je bestellingen en uitwerking van de overeenkomst. Jouw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Perfectly Bold. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 

4 - Toepasselijkheid

4.1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Perfectly Bold. De algemene voorwaarden zijn via de site www.perfectlybold.nl te raadplegen, schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.

4.2. Het doen van een bestelling houdt in dat jij deze algemene voorwaarden accepteert.

4.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

 

5 - Overeenkomsten

5.1. De prijzen die vermeld staan op de webpagina https://www.perfectlybold.nl/perfectly-priced zijn de enige geldende prijzen. Eventuele rekenfouten of typefouten elders in de site kunnen worden gecorrigeerd op basis van deze prijzentabel.

5.2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de website is geplaatst en deze is geaccepteerd door Perfectly Bold.

5.3. Perfectly Bold is gerechtigd om bestellingen te weigeren zonder dat Perfectly Bold verplicht is tot enige schadevergoeding. Dit wordt uiterlijk twee werkdagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

6 - Prijzen en betalingen

6.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen staan vermeld in euro’s.

6.2. De prijzen staan vermeld in op de webpagina https://www.perfectlybold.nl/perfectly-priced en worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.

6.3. Je bent aan Perfectly Bold de op de website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan jou getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de opdracht door jou.

6.4. De op de website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW.

6.5. Op de betalingsopdrachten die worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP), zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.

6.6. Perfectly Bold behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt besteld zonder dat de betaling hiervan goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.

6.7. Perfectly Bold behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.

6.8. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Perfectly Bold te melden.

 

7 - Levering

7.1. Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan een derde partij. In de meeste gevallen zijn dit PostNL en DHL

7.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing.

7.3. De bestellingen die op werkdagen voor 10 uur zijn geplaatst worden dezelfde dag uitgevoerd, bestellingen die op werkdagen na 10 uur zijn geplaatst worden de volgende werkdag uitgevoerd, beide met voorbehoud van overmacht en technische storingen.

7.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren.

7.5. Perfectly Bold is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.

7.6. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.

7.7. Levering geschiedt naar het, bij het plaatsen van de bestelling, door jou opgegeven adres. Perfectly Bold is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd of foutief zijn ingevuld.

7.8. Perfectly Bold heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.

7.9. Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen. Perfectly Bold is hiervoor niet aansprakelijk.

 

8 - Eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van de producten gaat op jou over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

8.2. Het risico van de producten gaat op jou over op het moment van aflevering.

8.3. Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij Perfectly Bold.

 

9 - Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Perfectly Bold en eventuele leveranciers en dienen door jou te worden gerespecteerd.

9.2. Werk dat in jouw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Perfectly Bold en mag niet door jou worden gebruikt voor andere doeleinden. Perfectly Bold behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

 

10 - Reclames en aansprakelijkheid

10.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen

voldoen, dien je dit binnen twee werkdagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto's, aan Perfectly Bold te kennen te geven.

10.2. Perfectly Bold heeft het recht om de door haar geleverde producten te

vervangen c.q. de gemaakte fout te herstellen. Hierbij kan Perfectly Bold niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers en ontstaat nimmer het recht op een schadevergoeding of het annuleren van de bestelling.

10.3. Perfectly Bold is niet aansprakelijk voor tekst-en of spellingsfouten. Na de definitieve controle is het akkoord van jou over ontwerp, omschrijving en aantallen bindend.

 

11. Artikel 11 - Bestellingen / communicatie

11.1. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen

en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen jou en Perfectly Bold en derden voor zover betrekking hebbend op jouw relatie met Perfectly Bold, is Perfectly Bold niet aansprakelijk.

 

12. Artikel 12 – Overmacht

12.1. In geval van overmacht heeft Perfectly Bold het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt aan jou schriftelijk medegedeeld zonder dat Perfectly Bold verplicht is tot enige schadevergoeding.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Perfectly Bold kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

 

13. Artikel 13 – Retourrecht 

13.1. Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken en beoordelen zoals je ook in een winkel doet. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel in je bezit is. Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door het geven van een retouropdracht via suzanne@perfectlybold.nl. De kosten die gemaakt worden voor het terugsturen van het te retourneren artikel zijn voor jou zelf. Wij streven er naar om het geretourneerde artikel binnen 2 werkdagen na ontvangst te verwerken.

13.2. Je kunt het artikel alleen terug sturen als het artikel compleet is en in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en verpakking. Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat doordat het artikel op een op andere wijze is gebruikt dan wat je in een winkel zou doen, mogen wij jou aansprakelijk stellen.

13.3. Gepersonaliseerde artikelen kun je niet retourneren, omdat de producten overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast. De zichttermijn (herroepingsrecht) voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek is op de gepersonaliseerde producten, dan ook niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt, overeenkomstig jouw specificaties product gaat.

 

14. Artikel 14 – Eigendom

14.1. De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van Perfectly Bold. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Perfectly Bold. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Perfectly Bold.

 

15. Artikel 15 – Diversen

Wanneer Perfectly Bold de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.

Amsterdam, 2022

bottom of page